Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Download Algemene Voorwaarden Afdeling Online.pdf
Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Afdeling Online B.V., gevestigd te Helmond, hierna te noemen opdrachtnemer, zoals gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 76640647 op 7 juni 2021. 

 

A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: De te Helmond aan 2e Haagstraat 40 (5707 VK) gevestigde besloten vennootschap Afdeling Online B.V. (hierna Afdeling Online)
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst/contract (waaronder hostingcontracten) /abonnement/ opdracht tussen Afdeling Online en Opdrachtgever aangaande de te leveren dienst (inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten) of het te leveren product, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst/contract/abonnement.
 4. Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, software databases en websites, webshops,  social media pagina’s alsmede voorlopige en/of definitieve ontwerpen, formats etc die al dan niet voorlopig als tussen-, deel- , of eindresultaat van de Overeenkomst door Afdeling Online en Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 5. Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, programmerings werkzaamheden, ontwerpen, ontwikkelen, beheren, het uitvoeren van Service van websites, webshops, social media pagina’s en databases, hosting, project management, advies omtrent de promotie van websites, webshops, social media pagina’s , het geven van workshops alsmede alle aanvullende en ondersteunende diensten op het gebied van online marketing waaronder digitale campagnes en adviesplannen.
 6. Software: alle programmatuur die noodzakelijk is om websites, webshops, social media pagina’s te ontwerpen, ontwikkelen, beheren en/of Service te verlenen.
 7. Service: het aanpassen en/of wijzigen van een website, webshops en/of social media pagina van Opdrachtgever. Onder deze werkzaamheden vallen het aanpassen van teksten, beelden, bewegende beelden en/of geluid van de webpagina’s, webshops en/of social media pagina aan gewijzigde omstandigheden op verzoek van Opdrachtgever.
 8. Prijs: de prijs voor de door Afdeling Online te leveren dienst of product met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.

B. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, diensten, producten, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Afdeling Online en alle daarbij horende handelsnamen, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76640647. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Door acceptatie van een aanbod van Afdeling Online voor het verrichten van werkzaamheden of de levering van (een) product(en), aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

C. Offertes, aanbiedingen en overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Afdeling Online zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Afdeling Online kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. Opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Afdeling Online dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Afdeling Online behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Een Overeenkomst tussen Afdeling Online en Opdrachtgever komt tot stand indien en voor zover Afdeling Online een opdracht schriftelijk of per e-mail aanvaardt of door Afdeling Online uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.
 5. Aanvullingen of wijzigingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden zoveel mogelijk schriftelijk of per e-mail bevestigd.
 6. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. Afdeling Online zal zich te allen tijde inspannen de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren. De verplichtingen van Afdeling Online op basis van de overeenkomst dragen het karakter van een inspanningsverplichting. Afdeling Online is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogde.
 8. Afdeling Online is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten van Opdrachtgevers derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Afdeling Online de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in de vorige zin. Derhalve kunnen deze derden, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Afdeling Online, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 9. De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van 12 maanden. Teneinde de voortgang van de campagnes te waarborgen, zal Afdeling Online ook na de periode die op de offerte wordt vermeld optimalisatie-werkzaamheden automatisch voortzetten. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te beëindigen dient de opdrachtgever dit 3 maanden van te voren aan opdrachtnemer kenbaar te maken zodat Opdrachtgever haar werkzaamheden goed kan afronden en overdragen.
 10. Het is mogelijk dat de aard van het Product en/of Dienst wijzigt gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Een dergelijke wijziging zal te allen tijde worden afgestemd met Opdrachtgever en na goedkeuring worden uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de wijziging is het ter beoordeling aan Afdeling Online of hiertoe een aangepaste offerte dient te worden opgesteld.
 11. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Afdeling Online niet daaraan gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Afdeling Online anders aangeeft.
 12. Een samengestelde prijsopgave verplicht Afdeling Online niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 13. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 14. Eventuele levertijden worden in principe bij benadering vermeld. Overschrijding van de termijn geeft opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding. Indien de oplevertermijn een fatale termijn betreft dan wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld dan wel gedurende de overeenkomst in overleg bepaald.
 15. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om gegevens te verstrekken conform artikel D lid 2 waarbij ook de medewerking van de medewerkers van opdrachtgever noodzakelijk kan zijn bij de planning van workshops etc
 16. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Afdeling Online de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 17. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

D. Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de overeenkomst en alle benodigde informatie aan Afdeling Online verstrekken.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Afdeling Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Afdeling Online worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig, zijnde binnen 3 maanden nadat Afdeling Online hierom heeft gevraagd, aan Afdeling Online zijn verstrekt, heeft Afdeling Online het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Tevens heeft Afdeling Online het recht om bij niet tijdig aanleveren van gegevens:
  ●  
  de overeenkomst per direct te beëindigen zonder verdere ingebrekestelling en de tot dan verrichte werkzaamheden te factureren of
  ●  met opdrachtgever af te spreken dat de benodigde gegevens alsnog binnen 14 dagen worden aangeleverd.
  Indien opdrachtgever ook na voormelde 14 dagen niet alle benodigde gegevens aanlevert zal Afdeling Online de overeenkomst direct beëindigen zonder verdere ingebrekestelling en zal het totale bedrag zoals vermeld in de offerte in rekening worden gebracht. Opdrachtgever vrijwaart Afdeling Online voor schade in welke vorm dan ook door de beëindiging van de overeenkomst. Opdrachtgever kan dan ook geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding, rente, en/of overige vergoedingen van kosten als gevolg van beëindiging van de overeenkomst door Afdeling Online.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) ten kantore van opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, zal opdrachtgever aan Afdeling Online de benodigde werkruimte en materialen ter beschikking stellen.
 4. Onder de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie wordt zeer nadrukkelijk begrepen de informatie als bedoeld in artikel E lid 3.
 5. Opdrachtgever is verplicht te handelen conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 6. Opdrachtgever is gehouden op een dusdanige manier gebruik te maken van het Product en/of de Dienst dat daardoor de juiste werking van de Software, het computersysteem en/of eventueel aangelinkte websites, webshops en/of social media pagina’s niet wordt belemmerd, dan wel dat daardoor andere opdrachtgevers in het gebruik van het Product en/of de Dienst niet worden belemmerd.
 7. Afdeling Online behoudt zich het recht voor om aan Opdrachtgever de toegang tot het Product en/of de Dienst of Software te ontzeggen indien Opdrachtgever in strijd handelt met de voorafgaande artikelleden dan wel indien Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichtingen als bepaald in artikel H. Afdeling Online zal wegens weigering van de toegang tot het Product en/of de Dienst of Software op grond van dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Opdrachtgever vrijwaart Afdeling Online voor alle aanspraken van derden uit hoofde van dit artikel.

E. Specificaties en ontwikkeling/beheer website, webshop en/of social media pagina

 1. In geval Afdeling Online voor Opdrachtgever een website, webshop en/ of social media pagina zal ontwerpen/ontwikkelen en /of beheren zullen de specificaties waaraan een dergelijke website, webshop en/of social media pagina dient te voldoen vooraf door Opdrachtgever aan Afdeling Online ter beschikking worden gesteld.
 2. De specificaties als bedoeld in lid 1 kunnen onder meer betrekking hebben op de stijl, het aantal te ontwikkelen webpagina’s, webshop en of social media pagina, de op te nemen tekstbestanden, formulieren, logo’s, foto- en videobeelden, grafische bestanden, geluid codes en/of ander materiaal. Ook dient hierbij te worden gedacht aan de functionele en technische eigenschappen van de website, webshop en/of social media pagina.
 3. Vooraf zal duidelijk worden afgestemd welke informatie als bedoeld in lid 2 van dit artikel door Opdrachtgever zal worden aangeleverd. Het bepaalde in artikel D lid 2 en lid 3 is nadrukkelijk van toepassing op deze informatie.
 4. Afdeling Online is niet verantwoordelijk voor fouten als gevolg van een onjuist ontwerp of het aanleveren van een verkeerd bestand. Afdeling Online is niet gehouden om de ontwerpen en bestanden vooraf te controleren. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door haar aangeleverde informatie.
 5. Afdeling Online zal de website, webshop en/of social media pagina met zorg ontwikkelen en/of beheren zoveel mogelijk met inachtneming van de specificaties als bedoeld in leden 1 en 2 van dit artikel.
 6. De hoeveelheid teksten (inclusief opgenomen links), de opmaak hiervan alsmede afbeeldingen in een tekstblok kunnen door Opdrachtgever zelf worden aangepast. Opdrachtgever is zich er terdege van bewust dat eventuele aanpassing van deze elementen consequenties kan hebben voor de lay-out van de website, webshop en/of social media pagina.

F. Wijziging & Annulering van de overeenkomst door Afdeling Online

 1. Afdeling Online behoudt zich onder bepaalde omstandigheden het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te onderbreken, op te schorten, verplaatsen en/of te annuleren. Deze omstandigheden dienen buiten de invloedsfeer van Afdeling Online te liggen of omstandigheden waarvan Afdeling Online bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn en waardoor Afdeling Online tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Indien mogelijk biedt Afdeling Online aan opdrachtgever een alternatief. Indien opdrachtgever hiervan gebruik maakt worden de kosten niet gerestitueerd.
 2. Afdeling Online behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht.
 3. In geval van annulering van de overeenkomst op basis van het bepaalde in dit artikel heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Afdeling Online zal in dit geval aan opdrachtgever een eventueel reeds vooruitbetaald bedrag restitueren. Uiteraard beperkt tot het vooruitbetaalde bedrag dat verband houdt met uitvoering van (het gedeelte van) de overeenkomst dat wordt geannuleerd.

G. Wijziging en annulering van de overeenkomst door opdrachtgever

 1. Indien de uitvoering van de opdracht bestaat uit het verzorgen van trainingen c.q. workshops en de specifieke opdracht dit toelaat is bij verhindering door een deelnemer, vervanging door een andere deelnemer mogelijk. Dit is te allen tijde ter beoordeling aan Afdeling Online. Voor een dergelijke vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.
 2. Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Annulering van een (gedeelte van) een overeenkomst is kosteloos tot 6 weken voor aanvang van de start van de uitvoering van de overeenkomst. Bij annulering vanaf 6 weken voor aanvang van de start van de uitvoering van de overeenkomst worden de volgende bedragen in rekening gebracht 6 tot 4 weken voor de aanvang : 50% van het tarief dat volgt uit de totstandkoming van de overeenkomst (“overeengekomen tarief”) ; 4 tot 2 weken voor de aanvang: 75% van het overeengekomen tarief en vanaf 2 weken voor aanvang van de start van de uitvoering van de overeenkomst: 100% van het overeengekomen tarief.
 3. Voor wijzigingen van reeds geplande trainingen, workshops en aanverwante producten en/of diensten gelden de annuleringstermijnen en verplichtingen zoals vermeld in lid 2 van dit artikel.
 4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld op basis van het bepaalde in dit artikel, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Afdeling Online zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 5. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Afdeling Online opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Afdeling Online is gerechtigd aan opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Afdeling Online daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 6. In geval van tussentijdse annulering van de overeenkomst welke is aangegaan voor bepaalde tijd door opdrachtgever, heeft Afdeling Online recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Afdeling Online zijn toe te rekenen.

H. Prijzen/betalingsvoorwaarden

 1. Afdeling Online brengt aan opdrachtgever honoraria en/of kosten in rekening voor uitvoering van de overeenkomst waaronder mede wordt verstaan hostingkosten. De hostingkosten worden in rekening gebracht vanaf het moment dat de website en/of webshop “live” gaat maar in ieder geval na 3 maanden nadat de website en/of webshop gebruiksklaar is zoals vermeld in artikel I lid 1. Honorering kan plaatsvinden op basis van de door Afdeling Online gehanteerde uurtarieven, vermenigvuldigd met het aantal aan een opdracht bestede uren en/of op basis van vastgestelde bedragen. Naast dit honorarium is Afdeling Online gerechtigd kosten in rekening te brengen, zoals onder meer reis en verblijfkosten en overige kosten.
 2. Afdeling Online brengt vooraf de helft van de factuur in rekening indien het een eenmalig project betreft. Als het gaat om campagnes van minimaal 3 maanden factureert Afdeling Online vooraf per kwartaal. Afdeling Online factureert ook strippenkaarten volledig vooraf.
 3. Afdeling Online is gerechtigd uitvoering van een overeenkomst afhankelijk te stellen van betaling van een voorschot van opdrachtgever. Afdeling Online zal, ingeval van een gevraagd voorschot, slechts werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst verrichten nadat het voorschot door opdrachtgever is voldaan. Indien het voorschot niet, of althans niet tijdig, is voldaan, is Afdeling Online nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet uitvoeren van de overeenkomst. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met een declaratie in het kader van de overeenkomst.
 4. Alle prijzen van Afdeling Online zijn uitgedrukt in Euro’s – tenzij anders aangegeven – en exclusief omzetbelasting, exclusief advertentiebudget en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Opdrachtgever alle kosten verband houdende met de Producten en/of Diensten.
 5. Tenzij anders is overeengekomen, dienen alle facturen van Afdeling Online zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 6. Indien sprake is van een Overeenkomst met door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, is Afdeling Online elk jaar, voor het eerst per 1 januari ná het jaar van aangaan van de overeenkomst tussen Afdeling Online en Opdrachtgever, gerechtigd om het uurtarief te indexeren op basis van prijsindexcijfers (de dienstenprijsindex) zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden vastgesteld en gepubliceerd. Afdeling Online zal door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van 1 (één) maand de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met door Afdeling Online kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 7. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt afhankelijk van de duur en aard van de Overeenkomst volgens een met Opdrachtgever overeen te komen verdeling vooraf, bij aanvang, gedurende en bij voltooiing van het Product en/of de Dienst dan wel door middel van periodiek vervallende bedragen.
 8. Indien betaling van het Product en/of de Dienst geschiedt door middel van periodiek vervallende bedragen dan zijn deze bedragen maandelijks per vooruitbetaling verschuldigd (per automatische incasso of factuur). In geval van automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op haar rekening.
 9. Bij overschrijding van de betalingstermijn (in het geval van automatische incasso vanaf het moment dat de periodiek verschuldigde vergoeding niet kan worden geïncasseerd) is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Afdeling Online gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige Opdrachtgever.
 10. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventuele wettelijke rente en kosten en vervolgen van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 11. Afdeling Online is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen voldoet dan wel indien na het sluiten van de Overeenkomst te haar kennis gekomen omstandigheden Afdeling Online goede grond te geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen.
 12. Voor het maken van voorstellen en offertes berekent Afdeling Online geen kosten tenzij voor de opstelling ervan specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval wordt vooraf een opgave gegeven van onze werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten die in rekening gebracht worden. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat, door ten tijde van de totstandkoming van de opdracht nog onbekende factoren, ons honorarium de kostenraming te boven gaat, zullen we, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder goedkeuring vooraf van de opdrachtgever, de kostenraming met maximaal 10% mogen overschrijden. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de kostenraming of van onze werkzaamheden kan worden besloten.
 13. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 14. Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande vorderingen, ook wanneer opdrachtgever te kennen heeft gegeven de overeenkomst ten behoeve van een derde te hebben gegeven.

I. Leveringstermijnen/ Aflevering

 1. Afdeling Online zal het Product en/of de Dienst aan Opdrachtgever afleveren op de overeengekomen wijze. Op het moment dat Afdeling Online aangeeft dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid, wordt het Product en/of de Dienst als opgeleverd beschouwd. Indien het desbetreffende Product een website of webshop betreft wordt het product als opgeleverd beschouwd op het moment dat de website of webshop gebruiksklaar is. Onder gebruiksklaar wordt verstaan het moment dat de opdrachtgever de website en/of webshop zelf kan gaan vullen, maar vòòr de livegang van de website en/of webshop. Indien het desbetreffende Product een website of webshop betreft is het mogelijk dat de website of webshop op de server van Afdeling Online wordt “gehost” ofwel kan de website of webshop  bij Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen provider worden geïnstalleerd.
 2. De in offertes, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering, en derhalve niet fataal, en binden Afdeling Online niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Het verzuim van Afdeling Online treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Afdeling Online schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij Afdeling Online een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen, en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. De leveringstermijnen vangen pas aan ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, of indien later bij ontvangst van alle noodzakelijke materialen als bedoeld in artikel D, leden 2 en 3, of indien later bij ontvangst van het bedongen voorschot of zekerheidsstelling.
 4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij er sprake is van grove toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan de zijde van Afdeling Online. In dit geval dient er sprake te zijn van overschrijding van een fatale termijn, die uitdrukkelijk als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Alsdan kan door Opdrachtgever slechts aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de bedragen zoals vermeld in artikel Q. Een vergoeding bestaande uit wettelijke rente en/of vertragingsrente, dan wel een vergoeding wegens winstderving en/of vervolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

J. Meerwerk

 1. Indien Afdeling Online op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Afdeling Online. Van meerwerk is eveneens sprake indien  een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Afdeling Online is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Afdeling Online, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Afdeling Online Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

K. Garantie

 1. Afdeling Online staat er niet voor in dat de Producten goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Afdeling Online staat er evenmin voor in dat de Producten goed werken in samenhang met alle soorten apparatuur.
 2. Afdeling Online zal zich jegens Opdrachtgever inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Producten en/of Diensten zo groot mogelijk te laten zijn. Afdeling Online garandeert niet dat de Producten en/of Diensten geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik of doel, noch dat de Producten en/of Diensten zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zullen werken.
 3. Na oplevering van de werkzaamheden dient de Opdrachtgever direct te onderzoeken of Afdeling Online de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 4. Afdeling Online zal zich naar beste vermogen inspannen aan haar toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud dan wel de technische werking van de Producten en/of Diensten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen 1 (één) maand na levering gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Afdeling Online zijn gemeld. Indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan Afdeling Online toe te rekenen oorzaken dan zullen de kosten voor herstel volgens de gebruikelijk tarieven van Afdeling Online aan Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht. Indien de Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Afdeling Online uit een dergelijke reclame van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 5. Afdeling Online is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 6. Afdeling Online heeft geen verplichting tot herstel voor fouten of gebreken die na afloop van de in lid 4 van dit artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen Partijen een aparte overeenkomst is afgesloten waarin een dergelijke bepaling nadrukkelijk is opgenomen.
 7. Niet nakoming door Opdrachtgever van één of meer van zijn verplichtingen ontheft Afdeling Online van al haar garantieverplichtingen.

L. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt, als zij als zodanig door Opdrachtgever en Afdeling Online worden aangeduid.
 2. In geval van overtreding van het in lid 1 bepaalde, is Opdrachtgever aan Afdeling Online een boete verschuldigd van € 2.500,- per overtreding, onverminderd het recht van Afdeling Online om de werkelijk daar haar geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.
 3. Behoudens met toestemming van opdrachtgever is Afdeling Online niet gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Afdeling Online voor zichzelf in een administratieve­, civiele­, of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 4. Afdeling Online behoudt zich het recht voor om de naam en/of het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en als zodanig openbaar te maken, ook na beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daardoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van Afdeling Online. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dit te allen tijde schriftelijk aan Afdeling Online kenbaar maken.
 6. Opdrachtgever kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Afdeling Online zijn opgeslagen.
 7. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende eventueel te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Opdrachtgever zal Afdeling Online alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Afdeling Online voor alle aanspraken van derden die jegens Afdeling Online mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.
 9. Afdeling Online spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens en gegevens zoals bedoeld in dit artikel te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.
 10. Alhoewel Afdeling Online zich zal inspannen om de gegevens veilig te stellen conform dit artikel is zij niet aansprakelijk voor schade die op basis hiervan eventueel zou ontstaan.
 11. Indien Afdeling Online in het kader van de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens van derden, zoals bijvoorbeeld e-mailadressen, telefoonnummers en andere data, verklaart Opdrachtgever door verstrekking van de opdracht aan Afdeling Online dat er door deze derden overeenkomstig toepasselijke wet –en regelgeving toestemming aan Opdrachtgever is gegeven om deze gegevens te bewerken en/of in te zetten voor commerciële doeleinden (van derden) en wel in zodanige mate dat Afdeling Online op rechtmatige wijze van deze gegevens gebruik kan maken c.q. deze kan bewerken in het kader van haar bedrijfsactiviteiten. Opdrachtgever vrijwaart Afdeling Online voor alle aanspraken van derden die jegens Afdeling Online mochten worden ingesteld wegens onrechtmatig gebruik c.q. bewerking, in de breedste zin des woords, van door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens van derden.
 12. Voor zover in het kader van de overeenkomst door opdrachtgever aan opdrachtnemer gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en volledig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
 13. Voor zover in het kader van de overeenkomst door opdrachtgever aan opdrachtnemer gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het de opdrachtnemer zonder toestemming van opdrachtgever verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.

M. (Intellectuele) Eigendomsrechten

 1. Opdrachtgever garandeert Afdeling Online, dat door de nakoming van de Overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van Opdrachtgever ontvangen toeleveringsmateriaal als bedoeld in artikel E, leden 2 en 3, alsmede het door Afdeling Online op verzoek van Opdrachtgever samengestelde materiaal geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, zoals maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever vrijwaart Afdeling Online zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op hun rechten.
 2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Afdeling Online bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Afdeling Online door de nakoming van de Overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Afdeling Online de werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 3. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Producten, Diensten en/of Software berusten uitsluitend bij Afdeling Online of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het intellectueel eigendom in overeenstemming met het beoogde gebruik voor de duur van de Overeenkomst.
 4. Indien Afdeling Online accounts aanmaakt bij online software tools namens opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot Google Adwords accounts, zijn deze accounts eigendom van opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zelf de verplichting om betalingen na te komen voor voormelde accounts en vrijwaart Afdeling Online voor betaling hiervan.
 5. Opdrachtgever onthoudt zich het recht van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Producten, Diensten en/of Software en de daarbij behorende andere materialen.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Producten, Diensten en/of Software te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Software.
 7. Het is Afdeling Online toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Producten, Diensten en/of Software. Indien Afdeling Online door middel van technische bescherming de genoemde onderdelen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 8. Afdeling Online behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten/werken voortkomend uit de geest welke hij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.
 9. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten/werken, waaronder advertentiecampagnes, mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Afdeling Online, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij deze producten/werken, uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Afdeling Online. Afdeling Online heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

N. Opzegging

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de werkzaamheden zijn voltooid, is Opdrachtgever het deel van het offertebedrag verschuldigd dat ziet op de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 3. Opzegging ontslaat opdrachtgever niet van zijn (betalings-)verplichtingen jegens opdrachtnemer.
 4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtnemer heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtgever waardoor opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel declaraties heeft voldaan.
 5. Bepalingen van deze overeenkomst waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

O. Zekerheidsstelling

 1. Tot zekerheid van betaling van al hetgeen de opdrachtgever op enig moment verschuldigd is aan de opdrachtnemer, is de opdrachtgever op eerste verzoek van de opdrachtnemer gehouden om zekerheid te stellen c.q. om medewerking aan de overdracht van vorderingen te verlenen, een en ander naar keuze van de opdrachtnemer.

P. Reclames

 1. Alle reclames terzake van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, danwel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Afdeling Online kenbaar te worden gemaakt door Opdrachtgever. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Afdeling Online de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald tarief.

Q. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden en informatie heeft verstrekt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtnemer verplicht zich om zich te verzekeren en verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van opdrachten.
 4. De aansprakelijkheid voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door de in lid 3 bedoelde verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook buiten schuld of toedoen van opdrachtnemer, geen uitkering krachtens de in lid 3 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het offertebedrag/ honorarium zoals vermeld in artikel C. De vorige volzin is niet van toepassing bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar; voor deze overeenkomsten geldt een aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 12 maanden.
 5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Onder aanspraken van derden worden tevens verstaan aan de opdrachtgever als medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde bestuurlijke boeten.

R. Overmacht

 1. Afdeling Online is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat Afdeling Online door een tekortkoming van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, niet in staat is haar verplichtingen (tijdig) na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval ook verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, ongevallen, ziekte, waterschade, overstromingen, atmosferische omstandigheden, langdurig uitval van elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in apparatuur en communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Afdeling Online bij de uitvoering van haar Producten en/of Diensten afhankelijk is.
 2. Wanneer een overmachtsituatie langer dan 30 (dertig) dagen heeft geduurd, heeft Afdeling Online het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien Afdeling Online bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

S. Ontbinding

 1. Afdeling Online is gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden indien:
  ●  opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  ●  het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd;
  ●  aan opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  ●  opdrachtgever overgaat tot staking of liquidatie van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, of indien hiertoe een besluit wordt genomen;
  ●  op tenminste een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever beslag is gelegd;
  ●  opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen jegens Afdeling Online te voldoen;
  ●  opdrachtgever anderszins niet in staat moet worden geacht aan zijn verplichtingen jegens Afdeling Online te voldoen.
 2. Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft Afdeling Online het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  ●  Opdrachtgever oneigenlijk gebruikt maakt van internet;
  ●  Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  ●  Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden;
  ●  Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
  ●  Opdrachtgever anderszins handelt op een wijze die onverenigbaar is met de normen en waarden van Afdeling Online, zulks ter beoordeling van Afdeling Online

T. Diversen

 1. Wanneer een bepaling van deze algemene voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. In voornoemd geval zullen Opdrachtgever en Afdeling Online in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd.
 2. Afdeling Online kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar onderneming. Opdrachtgever kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of algemene voorwaarden niet zonder toestemming van Afdeling Online aan een derde overdragen. Afdeling Online zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
 3. Bepalingen uit de algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn stand te houden na het einde van de Overeenkomst, zullen van toepassing blijven.
 4. De algemene voorwaarden worden kosteloos aan Opdrachtgever verstrekt door Afdeling Online.

U. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Afdeling Online partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, worden onderworpen aan het oordeel van de rechter in het arrondissement waar Afdeling Online is gevestigd, tenzij de wet dwingend een andere rechter bevoegd verklaart.